Hem

EN | NO | SV

Allmänna villkor för försäljning och leverans

1. Introduktion

 

Dessa försäljnings-och leveransvillkor gäller mellan Köparen och Strømmen AS (Leverantör), som en del av avtalet mellan parterna, för leverans och montering av alla produkter Strømmen AS producerar och levererar. Köparen är skyldig att bekanta sig med dessa allmänna villkor.

 

Bortom våra försäljnings- och leveransvillkor gäller även NS 8416, om dessa försäljnings- och leveransvillkor har avvikande bestämmelser. Sedan tillämpas dessa försäljnings- och leveransvillkor.

 

För leveranser där leverantören inte kommer för att bedriva montering NS 8409 gäller dessutom inte NS 8416, om inte dessa försäljnings- och leveransvillkor har avvikande bestämmelser. Sedan tillämpas dessa försäljnings- och leveransvillkor.

 

Förutom konsumentköp gäller konsumentköplagen med oförändrade regler.

 

2. Avtalet

 

Om inte annat avtalat, om följande dokument inte ingår i avtalet eller i händelse av inkonsekvens mellan dokumenten är prioriteringsordningen bestämd som följande:

 

Om inte annat avtalats, följande dokument som ingår i avtalet och i händelse av inkonsekvens mellan dokumenten prioritetsordningen är:

 

2.1 Avtalsdokument för ett specifikt projekt om sådant dokument skapas.

 

2.2 Ändring av bekräftelse, om det behövs.

 

2.3 Orderbekräftelse från leverantören.

 

2.4 Allmänna villkor för försäljning och leverans.

 

2.5 Köparens skriftliga order.

 

2.6 Skriftligt erbjudande från leverantören.

 

2.7 Erbjudandena eller anbudshandlingarna.

 

 3. Leverans

 

3.1 Kvalitetskrav

 

Produkten skall vid  leverans uppfylla de krav som anges i det avtalet kap. 2,1-2,7.

 

Om inte annat anges, är artikeln tillverkad enligt Köparens angivna specifikationer, detaljer och mätningar.

 

Om kvalitetskraven inte specificeras skall objektet erbjudas med kvalitetskrav som leverantören anser vanligt för de byggmaterial som används för liknande ändamål.

 

Köparen bär risken för konsekvenserna av fel i de angivna specifikationerna, detaljerna och mätningarna.

 

 3.2 Montering

 

För inköp där man är överens om att leverantören skall utföra montering genomför monteringen om inte annat avtalats i kontraktet följande punkter, beskrivna nedan.

 

Monteringen ingår i installationen av fältet med glas och isolering (cellplast) runt delar i färdigt förberedda öppningar.

 

Det antas att nödvändiga infästningar finns närvarande innan monteringen påbörjas.

 

Alla inre och yttre beläggning, foder, injektering, tejp, belysning osv. ingår inte i monteringsarbetet.

 

Rengöring, borttagning av tejp rester och skyddstejp och polering av glas ingår inte i monteringsarbetet.

 

Köparen är ansvarig att montörer, innan monteringen börjar, har fått tillräcklig information om hur produkterna är monterade och var de ska installeras.

 

Om bristen på information från Köparen kan leda till att installstionen måste utföras igen, kommer det att faktureras utöver överenskommet monteringspris, alltså kosta extra.

 

I behov av byggnadsställningar för säker installation eller montering, täcks avgiften av Leverantören.

 

Kran/kranbil med vakuumlyftok för glasning och en operatör med god erfarenhet antas vara tillgängliga när det behövs, utan extra kostnad för Leverantören.

 

Om Leverantören gör legotillverkning med kran/kranbil med vakuumlyftok och operatör, faktureras detta utöver överenskommet monteringspris, alltså kostar extra.

 

Avyttring/borttagning av lastpallar, bräder och förpackningar från transport av varorna ingår inte.

 

Installationsplatsen måste vara undet sådana villkor att montörer och någon kran/kranlastbil kan nå alla fasader för installation utan risk för olycka eller förstörelse av glas och annat.

 

 4. Beställning & Orderbekräftelse

 

Alla beställningar ska skrivas och bekräftas med orderbekräftelse från Leverantören.

 

Online-beställningar och bokningar som görs via e-post betraktas som skriftliga. Om en beställning genomförs innan alla specifikationer, detaljer och åtgärder rörande leveransen förtydligas, eller huruvida åtgärder, tekniska specifikationer och detaljer byts efter beställning ska det finnas förväntade förändringar i leveranstid och pris. Köparen är skyldig att granska orderbekräftelsen från leverantören och omedelbart meddela om något är oklart eller otydligt. Orderbekräftelsen anses slutgiltigt, om inga klagomål inges inom 2 arbetsdagar efter orderbekräftelsen mottagits.

 

 5. Priser

 

Produkten skall levereras enligt det pris som angivits i kontraktet för det specifika projektet eller orderbekräftelsen.

 

Kostnaderna för transport, kran, hiss, byggnadsställningar, dammsugslyftare m.m. faktureras om inte annat avtalats i kontraktet eller orderbekräftelsen. Alla enhetspriser anges i norska kronor, exklusive moms.

 

Ett erbjudande är giltigt i 30 dagar efter offertdatum, om inte annat anges. Erbjudandet löper ut, om inte skriftlig beställning görs inom tidsfristen för offert.

 

Om inte alla specifikationer, detaljer och åtgärder förtydligas vid tiden för ett erbjudande, eller eventuella ändringar ska prisändringar förväntas. Priser kan ändras omedelbart vid prishöjningar för att köpa material och på grund av valutaförändringar.

 

 6. Leverans

 

Produkten levereras på bottenvåningen av överenskommen leveransadress och köparen tar risken och ansvaret för produkten när den levererats till överenskommen adress. För en leverans där Leverantören ska bedriva församlingen, bär leverantören ansvar, vilket övergår till Köparen så fort objektet är monterat. Detta gäller oavsett om inspektionen kommer att hållas vid företagsregistreringen eller -övertagandet.

 

6.1 Om kranbil krävs

 

Om tillämpligt, kommer behovet av en leverans med kranbil att faktureras utöver överenskommet fraktpris, om inte annat anges i orderbekräftelsen.

 

6.2 Tillgänglig väg och villkor för leveransadressen

 

Köparen ansvarar för att se till att det finns tillfartsväg från offentlig väg på den gjorda leveransadressen, så att lastbil, möjligen kranbil, kan på säkert sätt till ankomma till överenskommen leveransadress.

 

Köparen skall säkerställa att villkoren om leveransadressen hålls så att leveransen kan genomföras på ett säkert och tryggt sätt.

 

6.3 Hyra av lagerställe och bortkastade resor

 

Alla lageravgifter av transportör / agent orsakade av en inte fullgjord leverans kommer att faktureras till köparen om icke-leveransen inte beror på Leverantören. Samma villkor gäller även när det gäller bortkastad resa.

 

6.4 Ändring av leveranstid från fabrik

 

Leveranstiden från fabriken kan ändras om köparen inte ingår i de nödvändiga interaktionerna eller inte uppfyller sina skyldigheter. Detta kan till exempel vara brist på/ försenade uppgifter som är nödvändiga för genomförandet av produktionen / leveransen, samt fördröjd leverans av produkter som köparen är ansvarig för.

 

Leveranstiden kan ändras om Leverantören påverkas av ett hinder utanför sin kontroll, att den inte rimligen kunde förväntas beakta den dag som avtalet anvisar eller för att undvika eller övervinna följderna av avtalet. Detta kan till exempel vara - förseningar från underleverantörer, produktionsuppdelning, transportbrytskador eller force majeure.

 

Leveranstiden från fabriken kan också ändras om parterna är överens om detta, se avsnitt. 7.

 

 7. Ändringar

 

Köparen har ingen ovillkorlig rätt att skjuta upp leveranstiden från fabriken, för att ändra eller avbryta hela eller delar av leveransen.

 

Ett möjligt godtagande av annulleringen kan endast ske om Leverantörens förlust kompenseras.

 

Vid ändringar har Leverantören rätt att kräva en ökad ersättning, inklusive en ökning i enhetspriser. Detta gäller även för förseningar eller bristen på samverkan som orsakats av köparen eller omständigheter som hen ansvarar för. Om leverantören måste betala en försenad eller inställd ersättning till sin underleverantör, är Köparen ansvarig för detta.

 

På begäran för ändringsförslag ska leverantören så snart som möjligt informera Köparen om förändringen kan genomföras och vad konsekvenser förändringen kan orsaka i förhållande till pris, leveransdatum och andra villkor. Om Köparen vill att ändringen ska genomföras, ska Leverantören bekräfta ändringen (signerar och ändra bekräftelse).

 

 8. Köparens skyldighet för inspektion

 

Köparen är skyldig att undersöka objektet så snart det levereras. Inspektionen bör omfatta en levererad kvantitet och kvalitet, inklusive eventuella synliga skador. Skador eller brister måste skrivas på fraktsedeln och omedelbart anmälas till leverantören och måste även rapporteras innan objektet är monterat eller på annat vis redan satt i bruk.

 

För större leveranser och “alla för alla”- leveranser som inkluderar montering kan leverantören kräva köparen att signera att produkterna är enl. avtalet, och möjligen genomföra en gemensam inspektion.

 

9. Brist/otillräcklighet

 

Defekt föreligger om varorna och installation (om leveransen omfattar installation) inte har den kvalitet som Köparen har rätt till enligt avtalet, och detta är på grund av de omständigheter som Leverantören är ansvarig för.

 

Alla skador/följdskador orsakade av felaktig användning, felaktig installation, felaktig förvaring eller bristande underhåll är inte en brist, och det finns ingen garanti.

 

Enl. avsnitt. 8 (Köparens skyldighet för inspektion) måste synliga brister och skador noteras på fraktsedeln vid mottagandet av både föraren och Köparen, eftersom dessa omfattas av garanti. Köparen förlorar sin rätt till anmälan av befintlig brist om hen inte registrerar inom rimlig tid och inte senare än 8 dagar efter att hen upptäckt eller borde ha märkt defekten, leverantören bör få ett meddelande om vilken sorts brist det handlar om.

 

I fall där inspektionen skulle begränsas, har Köparen skyldighet att rapportera brist hen har eller borde ha märkt vid inspektionen.

 

Om Köparen inte underrättar leverantören  inom 12 månader efter leverans/att inspektion hölls, hålls hens anspråk inte som giltig.

 

Alla klagomål måste lämnas skriftligen och enligt leverantörens reklamationsform. Köparen är skyldig att hjälpa Leverantören att fordra hanteringen.

 

Vid skador är Leverantören skyldig, vid leverantörernas val, att korrigera felet kostnadsfritt eller leverera ett nytt lass till den ursprungliga platsen för leverans.

 

Demontering/montering och transport omfattas endast om Leverantören även har åtagit sig församlingen, och endast om kostnaden inte blir oproportionerligt stor jämförelsevis.

 

Köparen har inte rätt till ersättning för sina reparationskostnader, utan att det i förväg skriftligen godkänts av Leverantören.

 

Förutsätter att låsfall, fjärdedelssten, inredningar osv.  anses vara defekter om leverantören får ett godkännande av klagomålet från sin underleverantör.

 

Det innebär att köparen i sådana situationer kommer att faktureras och få en kreditfaktura senare i de fall som  leverantören blivit kreditfakturerad från sin underleverantör. Vid sådana brister måste köparen oavsett omständigheter täcka transport- och demonterings-/monteringskostnader.

 

Leverantören skall under inga omständigheter vara ansvarig för skada (repor, bucklor, yta skador, glas avbrott, osv.) som uppstår under, eller direkt efter, montering och om det inte orsakats av leverantören eller dess underleverantörer. Eventuella förändringar och skador orsakade av inställningarna i byggnaden eller byggnadsmaterialslevereras av andra är också utanför leverantörens ansvar. Köparen kan endast avsluta eller kräva ersättning på grund av en defekt om Leverantören har visat grov vårdslöshet  eller uppsåt. I så fall är ersättningen  begränsad till kostnaden för att leverera ett nytt objekt och demontering / montering om leverantören åtagit sig detta.

 

Leverantören har inget ansvar utöver vad som beskrivs i avsnitt 9. Detta gäller varje förlust ett fel kan orsaka, som exempel av produktion, förlust av vinst, förseningar och annan ekonomisk följdförlust.

 

Brand certifierade och andra CE-märkta produkter är producerade och kontrolleras enligt särskilda riktlinjer som leverantören är bunden till.

 

Om leverantören eller någon av dess underleverantörer kommer att förlora rätten att producera, sälja och/eller installera brand certifierade eller andra CE-märkta produkter, eftersom köparen eller dess kunder / slutanvändare har gjort misstag under montering, glasning och / eller vid annat tillfälle, är köparen  fullt ansvarig för de direkta och indirekta förluster, inklusive förlorad vinst som leverantören förlorar i samband med detta.

 

Eventuella garantianspråk är föremål för de villkor som kommunicerades här.

 

Följande villkor anses också inte normalt som brist:

 

Spricka i glaset till följd av partiell uppvärmning (Termisk skada), målningsslitage, knutgulfärgning, kondens / dagg, optiska fenomen, svart svamp och blånad på produkter med transparent yta, ändring i färg på grund av ljus och UV-strålning.

 

 10. Försenad leverans

 

Köparen skall meddelas omedelbart när Leverantören får kännedom om att leverans från fabrik inte kan ske på utsatt tid. Leverantören skall också, om det är möjligt, samtidigt ge Köparen information om det nya leveransdatumet från fabriken.

 

Köparen förlorar sin rätt att gällande anspråk för fördröjning om hen inte gör ett klagomål (skriftligen) inom rimlig tid och senast 8 arbetsdagar efter förseningen är anmäld. Köparen kan endast kräva ersättning till följd av en försening, om leverantören har visat grov vårdslöshet (fel) eller uppsåt.

 

Köparen kan vid försening häva avtalet om hens syfte med köpet kommer att vara avsevärt bristfälligt, och förseningen varar mer än 60 arbetsdagar (från det angivna leveransdatumet från fabriken).

 

Leverantören har inget ansvar för någon fördröjning utöver det som  beskrivs i avsnitt 10. Detta gäller varje förlust som förseningen kan orsaka som exempelvis produktionsbortfall, förlorade vinster, dröjsmål m.m. Denna begränsning av leverantörens ansvar gäller inte om hen har begått grov vårdslöshet.

 

 11. Underleverantörer

 

Leverantören har rätt att använda sig av underleverantörer.

 

12. Direkta påståenden, regress

 

Leverantören har rätt till regress då köparen orsakas av eventuella anspråk från Köparens slutkund, som Leverantören inte ansvarar för  enl. avtalet mellan Köparen och Leverantören. Leverantören har också rätt till  anspråk direkt från mottagaren enligt produktansvarslagen. Leverantören skall meddela köparen inom skälig tid innan anspråk från köparens slutkund eller käranden uppkommer.

 

 13. Betalning

 

Om inte annat avtalats, ska objektet faktureras vid leverans från fabriken. Av leveranser där leverantören skall bedriva församlingen faktureras det samtidigt som utförandet sker. Om man är överens om partiell leverans kan Leverantör fakturera efter varje leveransdel. Betalningsvillkor är netto på 10 dagar.

 

Försenad betalning ska periodiseras och hanteras enligt tillämplig lag.

 

Leverantören har panträtt på ett objekt tills hela köpesumman inklusive ränta och kostnader, och lagers hyra och andra kostnader, är fullt betalda.

 

Om det går mer än en månad från utskick av en artikel från fabriken utan att leveransen mottagits, på grund av förhållanden som köparen ansvarar för, har leverantören rätt att sälja objektet och efterfråga kompensation för sina förluster och kostnader.

 

Köparens kreditvärdighet måste godkännas innan objekten sätts i produktion.

 

 14. Sekretess, integritet, referenser

 

Parterna har konfidentiell information som uppstår i samband med utförandet av ett uppdrag. Information skall inte lämnas ut till tredje part utan skriftligt medgivande från den andra parten. Ritningar och andra tekniska handlingar som någon av parterna ger upp, bör endast användas av den andra parten för åsikter av kontraktet och kan endast ges till andra när detta är nödvändigt för genomförandet. Såvida inte Köparen invänder, kommer Leverantören att kunna använda Köparens kontaktinformation för att skicka ut nyhetsbrev. Leverantören har rätt att tillhandahålla Köparen och leveransen som referens.

 

 15. Tvister

 

Om tvister uppstår mellan parterna i samband med ett köp / den avtalsmässiga relationen, ska uppgörelse försöka göras mellan parterna, annars avgörs tvisten i vanliga domstolar på Tønsberg förlikning som överenskommen plats.

Grev Turegatan 14,

Box 5339, SE-102 47 Stockholm, Sverige

 

Email: [email protected]

Tlf.: 08-649 91 25

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler.

This website uses cookies.

Privacy Policy / Sekretesspolicy

 

Strommen Group, 2019

 
 

 • PRODUKTER +

  Aluminium System

  PVC System

  TRÄ System

  TRÄ-ALU System

 • KVALITET +

  Materialen som vi använder

  Glas av hög kvalitet

  Testresultat av produkter

 • INFORMATION +

  Allmänna villkor för försäljning och leverans

   

 • KONTAKTER +

  Företaget / Personal